ସୁକୋ -1 |

PTFE ଧାଡିରେ |

ନମସ୍କାର, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଆସ!
 • ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ଲାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ |

  ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ଲାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ |

  ଜେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା (ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତରଳି ନଥାଏ) ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ରୋକିଥାଏ |PTFE ଟ୍ୟୁବ୍ ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ସରେ (ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) କିମ୍ବା ବିନା (ରାମ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଛାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ |PTFE ର ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ନମନୀୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ କ୍ରମାଗତ ଦ s ର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ସୀମିତ, ତରଳିବା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଫ୍ଲୋରୋପଲିମର FEP, PF ପରି ...
 • ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ନୀଳ ମୂଲ୍ୟ |

  ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ନୀଳ ମୂଲ୍ୟ |

  ଜେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା (ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତରଳି ନଥାଏ) ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ରୋକିଥାଏ |PTFE ଟ୍ୟୁବ୍ ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ସରେ (ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) କିମ୍ବା ବିନା (ରାମ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଛାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ |PTFE ର ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ନମନୀୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ କ୍ରମାଗତ ଦ s ର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ସୀମିତ, ତରଳିବା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଫ୍ଲୋରୋପଲିମର FEP, PF ପରି ...
 • ହୋଲସେଲ PTFE ଲାଇନ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ / ପାଇପ୍ ମୂଲ୍ୟ |

  ହୋଲସେଲ PTFE ଲାଇନ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ / ପାଇପ୍ ମୂଲ୍ୟ |

  PTFE ଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷତିକାରକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ତରଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ |ଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ସାଧାରଣତ high ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ତରଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଆକୃତି ଏବଂ ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ PTFE ସହିତ ଧାଡି ହୋଇ ରହିଥାଏ | ସ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ PTFE ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍, large ଟିସ୍ ଏବଂ ଏଲବୋ ପାଇଁ PTFE ଇସୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୋଲିଡିଂ, ଏବଂ ଶେଷରେ small ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ PFA ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ | pr ...
 • ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ସବୁଜ ମୂଲ୍ୟ |

  ହୋଲସେଲ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ହୋସ୍, ସବୁଜ ମୂଲ୍ୟ |

  ଜେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିମର PTFE ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା (ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତରଳି ନଥାଏ) ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ରୋକିଥାଏ |PTFE ଟ୍ୟୁବ୍ ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ସରେ (ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) କିମ୍ବା ବିନା (ରାମ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍) ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଛାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ |PTFE ର ପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ନମନୀୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ କ୍ରମାଗତ ଦ s ର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ସୀମିତ, ତରଳିବା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଫ୍ଲୋରୋପଲିମର FEP, PF ପରି ...
 • ହୋଲସେଲ ସଲିଡ୍ କୋର PTFE ତାର ମୂଲ୍ୟ |

  ହୋଲସେଲ ସଲିଡ୍ କୋର PTFE ତାର ମୂଲ୍ୟ |

  ଭଲ ନମନୀୟତା ଥିବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ PTFE ପଲିମର ତାର |ଯେଉଁଠାରେ ଆବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ |ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ: ବିମାନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ରେସିଂ |
 • 1/2 / In ଇଞ୍ଚ PTFE ଏକତ୍ରିତ ଟ୍ୟୁବ୍ / ହୋସ୍ ବ୍ଲାକ୍ |

  1/2 / In ଇଞ୍ଚ PTFE ଏକତ୍ରିତ ଟ୍ୟୁବ୍ / ହୋସ୍ ବ୍ଲାକ୍ |

  କଠିନ ପରିବେଶରେ କେବୁଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି PTFE ଟ୍ୟୁବ୍ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଘାସ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ |ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ନମନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ବାଛନ୍ତୁ |ତୁମର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯାନର ତଳେ ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କେବୁଲ ଏହାକୁ ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ପାଇବ |ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି 14 ମିଲି ପ୍ରତି ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା -454 ° ରୁ 500 ° F [-270 ° ରୁ 260 ° C] ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସୀମିତ ...
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2